Thông báo chiêu sinh năm 2019

Lượt xem:


Căn cứ Thông tư số 21/2018/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học;
Thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch chiêu sinh năm 2019, Trung tâm ngoại ngữ – tin học Kiên Giang thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học như sau: