Thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ, tin học năm 2018

Lượt xem:


Thực hiện nhiệm vụ được giao và kế hoạch chiêu sinh năm 2018, Trung tâm ngoại ngữ – tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo chiêu sinh các lớp ngoại ngữ và tin học như sau: