Quy trình, thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học

Lượt xem:


Kết quả hình ảnh cho văn bản mới

Ngày 03/10/2018, Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang đã có hướng dẫn số 1764/SGDĐT-GDTX về Quy trình, thủ tục thành lập và đăng ký hoạt động của trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Hướng dẫn mới thay thế cho hướng dẫn số 1495/SGDĐT-GDTX và có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2018. Nội dung chi tiết như sau: