Trương Quang Vinh Tổ Tiếng Anh Phó giám đốc 0903141917 vinhtq@kiengiang.edu.vn Nhiệm vụ được giao: Phó Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc phụ trách chung; Trình độ chuyên môn: Ths LL&PPGD tiếng Anh
Lâm Quang Nghĩa Tổ Tiếng Anh Giáo viên 01234567116 nghialq.nnth@kiengiang.edu.vn Gíao viên giảng dạy tiếng Anh Trình độ chuyên môn: ĐHSP Anh
Trương Tấn Tài Tổ Tiếng Anh Giáo viên