Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
718/SGDĐT-GDTX 15/05/2017 Công văn, V/v chấn chỉnh bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra cấp giấy chứng nhận tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
176/HD-SGDĐT 16/02/2017 Công văn, Hướng dẫn về việc tổ chức, bồi dưỡng, ôn tập, kiểm tra cấp chứng nhận tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam
6078/BGDDT-GDTX 13/12/2016 Công văn, V/v tăng cường quản lý trong việc tổ chức thi, cấp chứng chỉ ứng dụng CNTT theo Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT-BGDĐT-BTTTT
1832/HD-SGDĐT 11/11/2016 Công văn, Hướng dẫn tạm thời về việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học; thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin.
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017
4309/BGDĐT-GDTX 01/09/2016 Công văn, Công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 đối với GDTX