Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017

Lượt xem:


– Căn cứ vào Chương VII, Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp;

– Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 07 tháng 03 năm 2017 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang;

Thực hiện theo chương trình công tác của Chi bộ năm 2017, Chi ủy đề ra kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017, cụ thể như sau:

Về số lượt đảng viên được kiểm tra, giám sát: Thực hiện theo kế hoạch của Đảng uỷ Sở là phải kiểm tra, giám sát tối thiểu 33% số lượng đảng viên trong chi bộ. Nay Chi uỷ xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát trong năm 2017 là  kiểm tra 4 đồng chí và giám sát 4 đồng chí cụ thể như sau:

STT
Họ và  tên
Hình thức
Mốc thời gian kiểm tra/ giám sát
Thời gian kiểm tra/ giám sát
Ghi chú
1
Lưu Trần Quốc Thắng
Kiểm tra
Tháng 01- 2017 đến tháng 5-2017
Tháng 5/2017
Đã thực hiện
2
Đoàn Thị Hồng Hạnh
Kiểm tra
Tháng 01- 2017 đến tháng 7-2017
Tháng 7/2017
Đã thực hiện
3
Vũ Thị Thắm
Kiểm tra
Tháng 01- 2017 đến tháng 9-2017
Tháng 9/2017
4
Vũ Mạnh Thắng
Kiểm tra
Tháng 01- 2017 đến tháng 11-2017
Tháng 11/2017
5
Dư Thị Ngọc Trang
Giám sát
Tháng 01- 2017 đến tháng 6-2017
Tháng 6/2017
Đã thực hiện
6
Nguyễn Thị Ngọc Đào
Giám sát
Tháng 01- 2017 đến tháng 8-2017
Tháng 8/2017
Đang triển khai
7
Lư Thuỵ Nhã Định
Giám sát
Tháng 01- 2017 đến tháng 10-2017
Tháng 10/2017
8
Lâm Quang Nghĩa
Giám sát
Tháng 01- 2017 đến tháng 11-2017
Tháng 10/2017