Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX

Lượt xem:


Ngày 17 tháng 8 năm 2017 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 3764/BGDĐT-GDTX hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 đối với GDTX. Nội dung cụ thể gồm: