Giới thiệu

Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giáo dục giao.

Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học tỉnh Kiên Giang được thành lập theo Quyết định số 98/UB-QD ngày 28/01/1995 của UBND tỉnh Kiên Giang. Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo có nhiệm vụ: đào tạo, bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục; đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh; thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Giáo dục giao.

Trung tâm có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng để giao dịch và hoạt động.

–  Tên tiếng Việt là: Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Kiên Giang.

– Tên giao dịch quốc tế là: Center for Foreign Language and Informatics of Kien Giang Province (viết tắt là CFI)

– Trụ sở chính của Trung tâm đặt tại số 76 Huỳnh Tịnh Của, khu phố 2, phường Vĩnh Thanh Vân, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Quy chế hoạt động tại Thông tư số 03/2011/TT-BGDĐT ngày 28/01/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Ngoại ngữ, tin học quy định. Trong đó gồm:

1.1. Tổ chức thực hiện hoạt động đào tạo:

–  Chương trình ngoại ngữ;

–  Chương trình tin học ứng dụng;

– Chương trình giáo dục thường xuyên ứng dụng công nghệ thông tin – truyền thông;

–  Các chương trình bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học khác đáp ứng nhu cầu của người học.

1.2. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển trung tâm phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục của cả nước, địa phương và của cơ sở.

1.3. Xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng các yêu cầu hoạt động của trung tâm.

1.4. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến ngoại ngữ như biên dịch, phiên dịch hoặc liên quan đến tin học như lập trình, cài đặt phần mềm.

1.5. Tổ chức kiểm tra, cấp chứng chỉ cho các học viên của trung tâm đã hoàn thành chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.6. Điều tra nhu cầu học tập ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin-truyền thông trên địa bàn, nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức và hoạt động của trung tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học, công nghệ thông tin – truyền thông.

1.7. Quản lý tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật.

1.8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

* Ngoài các nhiệm vụ nêu trên, trung tâm còn thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Sở Giáo dục và Đào tạo giao như sau:

Phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo có uy tín trong và ngoài tỉnh để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học cho người học.

Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh theo Đề án dạy ngoại ngữ của tỉnh đến năm 2020.

Bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, du học sinh có nhu cầu học tập, sinh sống và làm việc ở nước ngoài;

Tổ chức ôn thi ngoại ngữ để chuẩn bị thi đầu vào, đầu ra chương trình cao học cho cán bộ, công chức, viên chức;

Giúp Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu đưa nội dung dạy Ngoại ngữ, tin học vào chương trình giáo dục theo Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 22/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang triển khai Đề án dạy và học ngoại ngữ đến năm 2020 ở các cơ sở giáo dục phổ thông giai đoạn 2012 – 2020 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang; Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 27/4/2006 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và truyền thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2006-2010 và định hướng đến 2020.

Vui lòng liên hệ theo thông tin:

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ – TIN HỌC KIÊN GIANG

☆ Trụ sở chính: 76 Huỳnh Tịnh Của, tp Rạch Giá, Kiên Giang, ĐT: 0297.3872788    DĐ: 0903141917

⊙ Cơ sở 2: C5 – Đặng Huyền Thông, phường Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang.