Danh sách các đơn vị được phép đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:


Ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN). Thay vì đánh giá hoặc đề ra các yêu cầu đối với chuẩn trình độ của cán bộ, công chức, viên chức (về ngạch, bậc, hoặc quy hoạch, bổ nhiệm) bằng các loại chứng chỉ A, B, C như trước kia nữa, một loạt các văn bản quy phạm pháp luật mới đã cập nhật Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc để làm tiêu chuẩn đánh giá trình độ ngoại ngữ.

Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam được phát triển dựa trên cơ sở tham chiếu, ứng dụng CEFR và một số khung trình độ tiếng Anh của các nước, kết hợp với tình hình và điều kiện thực tế dạy, học và sử dụng ngoại ngữ ở Việt Nam. KNLNN được chia làm 3 cấp (sơ cấp, trung cấp, cao cấp) và 6 bậc (từ 1 đến 6 và tương thích với các bậc từ A1 đến C2 trong CEFR).

Đến thời điểm hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận 10+1 cơ sở giáo dục đào tạo được tham gia rà soát năng lực ngoại ngữ giáo viên tiếng Anh và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, danh sách như sau:

Các đơn vị được phép theo Thông báo Kết luận số 826/TB-BGDĐT ngày 05/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

1- Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội

2- Trường Đại học Hà Nội

3- Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Huế

4- Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

5- Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh

6- Trung tâm SEAMEO RETRAC

Các đơn vị được phép theo Thông báo Kết luận số 896/TB-BGDĐT ngày 24/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

7- Đại học Thái Nguyên

8- Trường Đại học CầnThơ

Các đơn vị được phép theo Thông báo Kết luận số 42/TB-BGDĐT ngày 11/1/2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

9- Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

10- Trường Đại học Vinh

Đơn vị được phép theo Công văn số 4646/BGDĐT-GDTX ngày 21/9/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

11- Trường Đại học Trà Vinh