Công văn 585/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT về việc đánh giá, phân loại CC-VC ở các đơn vị sự nghiệp GD công lập năm học 2018-2019.

Lượt xem:


BGĐ trung tâm chuyển đến CBVC trong đơn vị Công văn 585/SGDĐT-TCCB của Sở GDĐT về việc đánh giá, phân loại CC-VC ở các đơn vị sự nghiệp GD công lập năm học 2018-2019. Đề nghị các đ/c nghiên cứu văn bản đính kèm để biết và thực hiện.