Đánh giá phân loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2016-2017

Đánh giá phân loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2016-2017

Lượt xem:

Ngày 26 tháng 4 năm 2017 Sở Giáo dục và đào tạo ban hành Công văn số 592/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện đánh giá phân loại công chức, viên chức ở các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập năm học 2016-2017. Việc đánh giá được tiến hành một lần với hai nội dung: Đánh giá, phân loại công chức, viên chức vào cuối năm học. Đánh giá, [...]