Báo cáo sơ kết về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Báo cáo sơ kết về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh đã có báo cáo số 193-BC/ĐUK sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau: [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Tư tưởng Hồ Chí Minh về tinh giản, kiện toàn bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, lề lối làm việc của cán bộ

Lượt xem:

Là người sáng lập, rèn luyện và lãnh đạo Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã để lại một kho tàng lý luận phong phú về xây dựng Đảng. Trong đó những tư tưởng của Người về tinh giản, kiện toàn tổ chức bộ máy gắn với sửa đổi phong cách, tác phong, lề lối làm việc của cán bộ có ý nghĩa rất thiết thực, nhất là [...]
Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

Lượt xem:

(TG) – Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân là nội dung cơ bản trong tư tưởng Hồ Chí Minh, tạo động lực to lớn cho công cuộc đổi mới; đồng thời là giải pháp quan trọng, cấp bách trong xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị giai đoạn hiện nay.   1. Về tôn trọng nhân [...]
Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Lượt xem:

Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 20-6-2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng. – Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày [...]
Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận

Lượt xem:

Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh trong giảng dạy lý luận Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải đi vào chiều sâu, thành phong cách của mỗi người cụ thể. Học tập và làm theo phong cách tư duy Hồ Chí Minh là quá trình tổng hợp, vận dụng, phát triển phong cách tư duy [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Lượt xem:

Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc [...]
“Tiếp lửa” cho đảng viên trẻ

“Tiếp lửa” cho đảng viên trẻ

Lượt xem:

Những năm gần đây, thực hiện kiểm điểm hàng năm, nhất là từ khi thực hiện tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI), trong nhiều tổ chức cơ sở đảng, có không ít đảng viên, nhất là đảng viên trẻ thường tự nhận xét “thiếu mạnh dạn tự phê bình và phê bình”. Đây là một thực tế cần lưu [...]
Tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên hiện nay – thực trạng và giải pháp

Tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên hiện nay – thực trạng và giải pháp

Lượt xem:

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã coi tự phê bình và phê bình là: “Qui luật phát triển Đảng”. Trước lúc đi xa, Người để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân bản “Di chúc” vô cùng quý báu. Trong đó, Người đã căn dặn: “Trong Đảng thực hành dân chủ rộng rãi, thường xuyên và nghiêm chỉnh tự phê bình và phê bình là cách tốt nhất để [...]
Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017

Kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên năm 2017

Lượt xem:

– Căn cứ vào Chương VII, Điều 30 và Điều 32 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định về nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của Đảng và Uỷ ban kiểm tra các cấp; – Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/ĐU ngày 07 tháng 03 năm 2017 về công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang; [...]
Đảng viên trẻ làm thế nào để tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trước tình hình mới

Đảng viên trẻ làm thế nào để tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện trước tình hình mới

Lượt xem:

Tăng cường bồi dưỡng các kỹ năng tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện và ý chí phấn đấu cho đảng viên để họ biết cách thức tự điều chỉnh, tự điều khiển bản thân mình, sửa mình cho phù hợp với những tiêu chí, yêu cầu đòi hỏi khách quan của tình hình, nhiệm vụ mới. Luôn bám sát thực tiễn đời sống xã hội và thông qua [...]
Nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Nâng cao chất lượng đảng viên trong giai đoạn hiện nay

Lượt xem:

Đảng viên là chiến sĩ cách mạng trong đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và dân tộc Việt Nam, suốt đời phấn đấu cho mục đích, lý tưởng của Đảng, đặt lợi ích của tổ quốc, của giai cấp công nhân và nhân dân lao động lên trên lợi ích cá nhân. Thực tiễn hơn 87 năm hoạt động lãnh đạo của Đảng [...]
Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Lượt xem:

(ĐCSVN) – Trong hơn ba mươi năm đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng công tác tổng kết lý luận – thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Thời gian qua, việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị [...]
Trang 1 / 212 »