Danh sách các đơn vị được phép đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Danh sách các đơn vị được phép đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung 6 bậc dùng cho Việt Nam

Lượt xem:

Ngày 24/01/2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT về khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (KNLNN). Thay vì đánh giá hoặc đề ra các yêu cầu đối với chuẩn trình độ của cán bộ, công chức, viên chức (về ngạch, bậc, hoặc quy hoạch, bổ nhiệm) bằng các loại chứng chỉ A, B, C như trước kia nữa, một [...]