Báo cáo sơ kết về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Báo cáo sơ kết về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Lượt xem:

Ngày 27 tháng 02 năm 2019, Ban Thường vụ Đảng ủy tỉnh đã có báo cáo số 193-BC/ĐUK sơ kết năm 2018 và đánh giá 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” như sau: [...]
Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Lượt xem:

Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 20-6-2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng. – Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày [...]
Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên

Lượt xem:

Sinh thời, Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến xây dựng đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên. Theo Người, đạo đức là cái gốc của người cách mạng, không có đạo đức cách mạng không lãnh đạo được nhân dân. Người chỉ rõ: “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì sông cạn, cây phải có gốc, không có gốc [...]
Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Nhận diện 27 biểu hiện suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’

Lượt xem:

TTO – Nghị quyết số 04-NQ/TW chỉ rõ 27 biểu hiện suy thoái thuộc 3 nhóm tư tưởng – chính trị, đạo đức-lối sống, và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ. Toàn cảnh Hội nghị Trung ương 4 Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành [...]
HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞ

HỎI – ĐÁP VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA, GIÁM SÁT VÀ KỶ LUẬT ĐẢNG CỦA CÁC TỔ CHỨC ĐẢNG Ở CƠ SỞ

Lượt xem:

Câu hỏi 1: Phạm vi và trách nhiệm kiểm tra, giám sát của các tổ chức cơ sở đảng như thế nào? Trả lời: – Các tổ chức đảng có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc thực hiện, bảo đảm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, của cấp ủy cấp trên, của cấp mình và [...]
Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Những điểm mới cơ bản của Nghị quyết về “Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Lượt xem:

(ĐCSVN) – Trong hơn ba mươi năm đổi mới, Đảng ta luôn chú trọng công tác tổng kết lý luận – thực tiễn, rút ra các bài học kinh nghiệm, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Thời gian qua, việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị [...]
Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực

Đưa việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực

Lượt xem:

(ĐSCVN) – Những năm qua, việc học và làm theo Bác đang dần trở thành công việc thường xuyên, tự giác, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt, từ Đại hội Đảng XII đến nay, trên cơ sở tổng kết thực tiễn từ triển khai Chỉ thị 03, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ [...]
Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương – Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương – Thực trạng, vấn đề và giải pháp

Lượt xem:

Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Trung ương – Thực trạng, vấn đề và giải pháp TCCSĐT – Việc chấp hành các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương là vấn đề rất hệ trọng, có tính nguyên tắc. Mọi cấp uỷ, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên phải nghiêm chỉnh thực hiện nghị quyết nhằm bảo đảm vai trò lãnh đạo, sự đoàn kết [...]
Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương

Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương

Lượt xem:

Chương trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Ban Tuyên giáo Trung ương (ĐCSVN) – Ngày 24/1/2017, đồng chí Võ Văn Thưởng – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã ký ban hành Chương trình số 03-Chtr/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp [...]