Kế hoạch bồi dưỡng CBVC năm học 2017-2018

Kế hoạch bồi dưỡng CBVC năm học 2017-2018

Lượt xem:

[...]
Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018.

Bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018.

Lượt xem:

Căn cứ Kế hoạch số 797/SGDĐT-GDCN&ĐTBD ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý và giáo viên năm học 2017-2018. Trên cơ sở kết quả bồi dưỡng thường xuyên cán bộ quản lý (đạt 2/2) và giáo viên (7/7 xếp loại giỏi) năm học 2016-2017, Trung tâm Ngoại ngữ và Tin học Kiên Giang [...]