Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Hướng dẫn thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng

Lượt xem:

Hướng dẫn số 06-HD/UBKTTW ngày 20-6-2012 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng. – Căn cứ Điều lệ Đảng; – Căn cứ Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI ban hành kèm theo Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày [...]
Dịch thuật công chứng

Dịch thuật công chứng

Lượt xem:

Thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao theo Quyết định số 98/UB-QĐ ngày 28/01/1995 của UBND tỉnh Kiên Giang về việc thành lập Trung tâm ngoại ngữ – tin học trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang. Trung tâm ngoại ngữ – tin học thực hiện các dịch vụ về ngoại ngữ như: dịch thuật, biên tập, phiên dịch,…cho các cơn quan, đơn vị và nhân [...]